Proces Boloński

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego była, podpisana przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy 25 maja 1998 roku, Deklaracja Sorbońska (pomysłodawcą całej idei była Komisja Europejska). Przewidywała ona "harmonizację" struktury systemów kształcenia w Europie, zwiększenie ich mobilności oraz poprawę "zatrudnialności" absolwentów uczelni.

Założenia tej Deklaracji rozwinięto w kolejnym akcie prawnym firmowanym przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe - Deklaracji Bolońskiej (19.06.1999), którą podpisało już 29 państw wraz z Polską. Nadrzędnym celem zainicjowanego wówczas Procesu Bolońskiego stało się stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Dalekosiężnym celem, związanym z ideą EOSW, jest także stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area), a oba przedsięwzięcia zmierzają do realizacji wizji Europy Wiedzy (Europe of Knowledge).

Ogólne cele Procesu Bolońskiego:

1. stworzenie warunków do mobilności obywateli;
2. dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynków pracy;
3. podnoszenie atrakcyjności i poprawa pozycji konkurencyjnej systemu szkół wyższych w Europie, tak aby był adekwatny do wkładu naszego obszaru geograficznego w rozwój cywilizacji.


Realizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego ma służyć:
1. wprowadzenie systemu "łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów);
2. wprowadzenie studiów dwustopniowych (postulat rozszerzony przez Komunikat Berliński - 19.09.2003. - o studia III stopnia: doktoranckie);
3. wprowadzenie systemu ECTS;
4. usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników;
5. współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
6. propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Kolejnym ważnym etapem Procesu Bolońskiego był Komunikat Berliński (19.09.2003), podpisany przez 40 państw, w tym po raz pierwszy przez Rosję. Podkreślono w nim rolę badań naukowych jako integralnej części szkolnictwa wyższego, a także wysunięto postulat rozwoju kształcenia interdyscyplinarnego. Można powiedzieć, że skuteczność oddziaływania Komunikatu, który położył nacisk na wprowadzanie studiów dwustopniowych, była bardzo duża: obecnie ponad 55% uczelni europejskich wprowadziło system studiów dwustopniowych, natomiast ponad 36% zamierza to zrobić. Ponadto, Komunikat sformułował postulat, aby absolwent studiów I stopnia (najczęściej 3- letnich) miał możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich), a absolwent II stopnia miał możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Obecnie w realizacji Procesu Bolońskiego biorą udział władze i uczelnie z ponad 40 państw.

zamknij okienko