Roczniki Ekonomiczne - numer aktualny

Roczniki Ekonomiczne numer 4

ROZPRAWY I STUDIA

Maryla Bieniek-Majka
Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw


Krzysztof Firlej
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków


Aleksander Grzelak, Marek Gałązka
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności-ujęcie teoretyczne


Anna Kościelniak
Ocena pracownika jako zasób wiedzy personalnej w przedsiębiorstwie


Janina Kotlińska
Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych

Grzegorz Kotliński
Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013

Robert Pietrzykowski
Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych

Karolina Trojanowska
Globalizacja a integracja. O różnicach w interpretacji i pomiarze zjawisk ekonomiczno-społecznych

Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie

MATERIAŁY Z BADAŃ

Marek Bednarz
Polska polityka rynku pracy na tle europejskim

Dariusz Czakowski
Wzrost gospodarczy a strategie rozwoju polskiego rolnictwa

Krzysztof Adam Firlej
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej

Katarzyna Anna Grajewska
Kierunki rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce do 2014 roku w świetle analizy SWOT, równań trendu i metody PEST

Krzysztof Kucharski
Instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej

Tomasz Kujaczyński
Zmiany kosztów pracy w gospodarce narodowej Polski w świetle przepływów międzygałęziowych w latach 1995-2005

Piotr Kułyk
Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi na przykładzie rynku pszenicy

Piotr Łuczak
Mierniki oceny stopnia komercjalizacji i zaangażowania redakcji w strukturę treści czasopism agroekonomicznych. Podstawowe współzależności

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania

Katarzyna Smędzik
Zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną i zrównoważeniem środowiskowym w gospodarstwach indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa (na przykładzie gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE
Agnieszka Brelik
RECENZJA KSIĄŻKI JANA SIKORY "AGROTURYSTYKA . PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH"

Mariusz Kuciński
Zasada odpowiedzialności fundamentem globalnej ekonomii

Walenty Poczta
Recenzja książki Zofii Szalczyk i Anny Matuszczak "Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej"

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH
Katarzyna Liczmańska
Budowa wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych

III. DEBIUTY EKONOMICZNE
Marta Śmigla
Wyznaczniki dostosowań ekonomicznych w gospodarstwach mleczarskich w regionie UE w 2005-2008

IV. KRONIKA
Wojciech Jurkiewicz
Convention of high scientific value